TYTUŁ PROJEKTU

Kompleksowa rewaloryzacja i modernizacja zabytkowej Hali "Kapelusz" z przeznaczeniem na PARKOWE CENTRUM KULTURALNE

 

 

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja wyłączonego z użytkowania, wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków budynku Hali Wystaw „Kapelusz" zlokalizowanej w Wojewódzkim Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka. Zakres projektu obejmuj m.in.:
- prace budowlane i instalacyjne,
- dokumentację, nadzory i promocję.

Po zrealizowaniu projektu Hala będzie przeznaczona pod działalność kulturalną. Projekt jest realizowany w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Celem głównym projektu jest zachowanie zabytkowego obiektu Hali Wystaw „Kapelusz", rozpoznawanego w całym regionie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych.

Lata realizacji projektu to 2018-2020.

 

Diagnoza, cele projektu, sposób realizacji celów RPO WSL (osi priorytetowej, działania)

 

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Hala wystaw KAPELUSZ to awangardowe dzieło znanej spółki autorskiej - architekta Jerzego Gottfrieda i konstruktora Włodzimierza Feiferka zrealizowane w roku 1968. Jest to jeden z najoryginalniejszych i najbardziej charakterystycznych obiektów architektonicznych na terenie Parku Śląskiego. W 2014 roku podczas rutynowej kontroli technicznej odkryto pęknięcie w rogu hali. Okazało się, że uszkodzona została jego konstrukcja nośna i do czasu usunięcia usterki obiekt może stwarzać zagrożenie dla osób, które by w nim przebywały. Do czasu zamknięcia odbywało się tutaj wiele wydarzeń i imprez. Jedną ze bardziej znanych to międzynarodowa wystawa kwiatów. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami w 2013 r. (przed wyłączeniem z użytkowania) 22,4% badanych deklarowało odwiedzanie Hali, co uplasowało ją wyżej niż inne atrakcje w Parku tj. Wesołe Miasteczko, Planetarium, Kąpielisko Fala.

PROBLEMY KONIECZNE DO ROZWIĄZANIA

Głównym problemem do rozwiązania jest zły stan techniczny Hali Wystaw „Kapelusz", którego pęknięcia w konstrukcji spowodowały zagrożenie dla osób w nim przebywającym i doprowadziły do wyłączenia z użytkowania. W przypadku braku podjęcia działań obiekt będzie podlegał dalszej degradacji, która może doprowadzić do rozbiórki. Jak wynika z Lokalnego Programu Rewitalizacji Chorzowa, w którym wśród ważnych problemów dotykających miasto (ponad 100 tys. mieszkańców) wskazywany jest brak infrastruktury kultury (str. 60 dokumentu). Dokładniej – na taki brak w Parku Śląskim wskazuje 67% mieszkańców miasta.

LOGIKA PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zachowanie zabytkowego obiektu Hali Wystaw „Kapelusz", rozpoznawanego w całym regionie oraz nadanie mu nowych funkcji kulturalnych.

Cele szczegółowe:
- przywrócenie obiektu do możliwości użytkowania,
- zapobiegnięcie rozbiórki obiektu ze względu na zły stan techniczny,
- stworzenie możliwości rozwoju nowej oferty kulturalnej,
- utworzenie nowych miejsc pracy.

Cele mają zostać osiągnięte do 2020r.

ODDZIAŁYWANIE

Projekt wpłynie na:

- rozwój kultury w regionie,
- rozwijanie pasji i zainteresowań osób z obszarów rewitalizacji,
- poprawi jakość życia mieszkańców regionu,
- przyczyni się do zachowania cennego dziedzictwa kulturowego.

STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO I CELÓW OPISANYCH DLA KONKRETNEJ OSI PRIORYTETOWEJ I DZIAŁANIA W SZOOP RPO WSL

Projekt wpisuje się w Oś Priorytetową V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, gdzie zapisano że w odniesieniu do sektora kultury, środki będą skoncentrowane na realizacji projektów mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, w szczególności obiektów wpisanych do rejestru Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Szlaku Zabytków Techniki, ważnych z punktu widzenia rozwoju regionu. Projekt wpisuje się w cel szczegółowy osi priorytetowej: zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych regionu.

Wskaźniki produktu i inne wskaźniki rzeczowe stosowane w celu monitorowania postępów

Podsumowanie

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [ odwiedziny/rok ]

Ogółem wartość docelowa 10000.00000
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 1.00000
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [ szt. ]
Ogółem wartość docelowa 1.00000

Wnioskodawca

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [ odwiedziny/rok ]

Ogółem wartość docelowa 10000.00000

Źródło informacji, z którego wynikać będzie rzeczywista wartość osiągniętego wskaźnika: protokół odbioru prac, z którego będzie wynikać oczekiwana możliwość rocznego odwiedzenia projektu.

Częstotliwość pomiaru: pierwszy pomiar od razu po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu, kolejne: co roku przez okres trwałości projektu.

Sposób szacowania znajduje się w Analizie specyficznej - popyt (punkt B.16 w formie załącznika).

Odpowiedzialny: Wnioskodawca poprzez swoich pracowników.

Wskaźnik ten realizują koszty o sygnaturze: WYD001-007.

L iczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem [ szt. ]

Ogółem wartość docelowa 1.00000

Źródło informacji, z którego wynikać będzie rzeczywista wartość osiągniętego wskaźnika: protokół zdawczo-odbiorczy.

Częstotliwość pomiaru: pierwszy pomiar od razu po zakończeniu projektu, kolejne: co roku przez okres trwałości projektu,

Odpowiedzialny: Wnioskodawca poprzez swoich pracowników.

Wskaźnik ten realizują koszty o sygnaturze:WYD001-007.

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [ szt. ]

Ogółem wartość docelowa 1.00000

Źródło informacji, z którego wynikać będzie rzeczywista wartość osiągniętego wskaźnika: protokół zdawczo-odbiorczy.

Częstotliwość pomiaru: pierwszy pomiar od razu po zakończeniu projektu, kolejne: co roku przez okres trwałości projektu,

Odpowiedzialny: Wnioskodawca poprzez swoich pracowników.

Wskaźnik ten realizują koszty o sygnaturze: WYD001-007.

 

Wskaźniki rezultatu

Podsumowanie

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [ EPC ]

Wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 2.00000

Wnioskodawca

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) [ EPC ]

Wartość bazowa 0.00000 Ogółem wartość docelowa 2.00000

Źródło informacji, z którego wynikać będzie rzeczywista wartość osiągniętego wskaźnika: umowy o pracę, deklaracja ZUS, dokumenty księgowo – kadrowe.

Częstotliwość pomiaru: pierwszy pomiar do 12 miesięcy po zakończeniu projektu, kolejne: co roku przez okres trwałości projektu,

Odpowiedzialny: Wnioskodawca poprzez swoich pracowników.

Wskaźnik ten realizują koszty o sygnaturze: WYD001-007.

 

Wartość projektu: 21 076 984,80 zł

dofinansowanie- wkład UE: 12 216 846,00 zł

 

LISTA PRZETARGÓW:
http://www.wpkiw.4bip.pl/index.php?id_kat=16

Aplikacja mobilna

Zwiedzaj, graj, planuj, baw się z całą rodziną! Dzięki naszej aplikacji poznasz lepiej Park Śląski i nie zgubisz się w terenie.

AppStore Google Play
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...