NÁZEV PROJEKTU 

Komplexní obnova a modernizace historické haly „Kapelusz“ za účelem vytvoření KULTURNÍHO CENTRA PARKU

Stručný popis projektu

Předmětem projektu je revitalizace budovy nepoužívané výstavní haly „Kapelusz“, zapsané ve vojvodském registru památek, nacházející se ve Vojvodském parku kultury a rekreace gen. Jerzego Ziętka. Rozsah projektu zahrnuje:

- stavební a instalační práce,
- dokumentace, dohled a propagace.

Po dokončení projektu bude hala určena pro kulturní aktivity. Projekt je realizován v režimu návrhu a sestavení.

Hlavním cílem projektu je zachovat historickou budovu výstavní haly „Kapelusz“, dobře známou v celém regionu, a zajistit její nové kulturní funkce.

Projekt byl realizován v letech 2018-2020.

 

Diagnostika, cíle projektu, způsob dosažení cílů ROP WSL (prioritní osa, opatření)

 

POPIS SOUČASNÉHO STAVU

Výstavní hala KAPELUSZ je avantgardním dílem známé autorské společnosti - architekta Jerzyho Gottfrieda a stavitele Włodzimierze Feifereka, dokončené v roce 1968. Je to jeden z nejoriginálnějších a nejcharakterističtějších architektonických objektů ve Slezském parku. V roce 2014 byla při běžné technické prohlídce objevena trhlina v rohu haly. Ukázalo se, že byla poškozena její nosná konstrukce a dokud nebude závada odstraněna, může objekt představovat hrozbu pro lidi, kteří by v něm pobývali. Až do uzavření se zde konalo mnoho akcí a večírků. Jednou z nejznámějších je mezinárodní výstava květin. Podle výzkumu provedeného v roce 2013 (před vyřazením z provozu) až 22,4% respondentů deklarovalo návštěvu haly, což ji umístilo výše než veškeré jiné atrakce v parku, včetně zábavního parku, Planetária nebo koupaliště "Fala".

PROBLÉMY, KTERÉ JE NUTNO VYŘEŠIT

Hlavním problémem, který je třeba vyřešit, je špatný technický stav výstavní haly „Kapelusz“, jejíž trhliny v konstrukci způsobují ohrožení v ní se nacházejících lidí a vedly k jejímu uzavření. Nebudou-li přijata žádná opatření, objekt bude podléhat další degradaci, což může vést k jeho demolici. Podle Místního programu revitalizace města Chorzów je mezi důležitými problémy města (více než 100 000 obyvatel) uváděn také nedostatek kulturní infrastruktury (str. 60 dokumentu). Přesněji – takový nedostatek ve Slezském parku udává 67% obyvatel města.

LOGIKA PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je zachovat historickou budovu výstavní haly „Kapelusz“, dobře známou v celém regionu, a zajistit její nové kulturní funkce.

Podrobné cíle:

- obnovení objektu umožňující jeho opětovné používání,
- zabránění demolici budovy kvůli jejímu špatnému technickému stavu,
- vytvoření příležitostí pro rozvoj nové kulturní nabídky,
- vytvoření nových pracovních míst.

 

Cíle má být dosaženo do roku 2020.

VLIV

Projekt ovlivní:

- rozvoj kultury v regionu,
- rozvíjení vášní a zájmů lidí v oblasti revitalizace,
- zlepší kvalitu života obyvatel regionu,
- přispěje k zachování cenného kulturního dědictví.

MÍRA REALIZACE CÍLŮ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU A CÍLŮ POPSANÝCH PRO KONKRÉTNÍ PRIORITNÍ OSU A OPATŘENÍ V SZOOP ROP WSL

Projekt je v souladu s prioritní osou V. Ochrana životního prostředí a efektivní využívání zdrojů, kde je uvedeno, že ve vztahu ke kulturnímu sektoru budou finanční prostředky využity na realizaci projektů zaměřených na ochranu kulturního dědictví, zejména objektů zapsaných v registru Slezského vojvodského restaurátora památek, Trasy průmyslových památek, důležitých pro rozvoj regionu. Projekt je v souladu se specifickým cílem prioritní osy: zvýšení atraktivity kulturních objektů regionu.

Ukazatele produktu a další fyzické ukazatele používané ke sledování pokroku

Shrnutí

Nárůst očekávaného počtu návštěv v podporovaných lokalitách patřících do kulturního a přírodního dědictví a představujících turistické atrakce [návštěvy/rok]

Celková cílová hodnota 10000.00000
Počet nemovitých památek, kterým je poskytována podpora [ks]
Celková cílová hodnota 1.00000
Počet objektů přizpůsobených potřebám osob se zdravotním postižením [ks]
Celková cílová hodnota 1.00000

Žadatel

Nárůst očekávaného počtu návštěv v podporovaných lokalitách patřících do kulturního a přírodního dědictví a představujících turistické atrakce [návštěvy/rok]

Celková cílová hodnota 10000.00000

Zdroj informací, ze kterého bude vyplývat skutečná hodnota dosaženého indikátoru: protokol o převzetí prací, z kterého bude vyplývat očekávaná možnost ročních návštěv projektu.

Frekvence měření: první měření bezprostředně po skončení vlastní realizace projektu, následná měření: každý rok po dobu trvání projektu.

Metodu odhadu lze nalézt ve Specifické analýze – poptávka (bod B.16 ve formě dodatku).

Odpovědný: Žadatel prostřednictvím svých zaměstnanců.

Tento ukazatel je realizován náklady s referenčním číslem: WYD001-007.

Počet nemovitých památek, kterým je poskytována podpora [ks]

Celková cílová hodnota 1.00000

Zdroj informací, ze kterých bude vyplývat skutečná hodnota dosaženého indikátoru: předávací protokol.

Frekvence měření: první měření ihned po skončení vlastní realizace projektu, následná měření: každý rok po dobu trvání projektu.

Odpovědný: Žadatel prostřednictvím svých zaměstnanců.

Tento ukazatel je realizován náklady s referenčním číslem: WYD001-007.

Počet objektů přizpůsobených potřebám osob se zdravotním postižením [ks]

Celková cílová hodnota 1.00000

Zdroj informací, ze kterých bude vyplývat skutečná hodnota dosaženého indikátoru: předávací protokol.

Frekvence měření: první měření ihned po skončení vlastní realizace projektu, následná měření: každý rok po dobu trvání projektu.

Odpovědný: Žadatel prostřednictvím svých zaměstnanců.

Tento ukazatel je realizován náklady s referenčním číslem: WYD001-007.

 

Ukazatele výsledků

Shrnutí

Růst zaměstnanosti v podporovaných subjektech (jiných než podniků) [FTE]

Výchozí hodnota 0.00000 Celková cílová hodnota 2.00000

Žadatel

Růst zaměstnanosti v podporovaných subjektech (jiných než podniků) [FTE]

Výchozí hodnota 0.00000 Celková cílová hodnota 2.00000

Zdroj informací, ze kterých bude vyplývat skutečná hodnota indikátoru: pracovní smlouvy, prohlášení ZUS, účetní a personální dokumenty.

Frekvence měření: první měření do 12 měsíců od ukončení projektu, následná měření: každý rok po dobu trvání projektu.

Odpovědný: Žadatel prostřednictvím svých zaměstnanců.

Tento ukazatel je realizován náklady s referenčním číslem: WYD001-007.

 

Hodnota projektu: 21 076 984,80 PLN

spolufinancování – příspěvek EU: 12 216 846,00 PLN

 

SEZNAM VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ:

http://www.wpkiw.4bip.pl/index.php?id_kat=16

Mobilní aplikace

Prozkoumejte, hrajte, plánujte a bavte se s celou rodinou!

AppStore Google Play
Naše webové stránky používají cookies, m.in. pro statistické účely. Pokud nechcete, aby byly uloženy na disku, změňte nastavení prohlížeče. Více k tomuto tématu...